ՀՏՀ

Օգտատիրոջ պայմանագիր:

Վերջին թարմացումը՝ մայիսի 23, 2020Օգտագործելով autopatterns.com-ի արտադրանքը՝ դուք համաձայնում եք հետևյալ պայմաններին: Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ դրանք:

autopatterns.com առաջարկում է ծառայությունների լայն շրջանակ, և յուրաքանչյուր տեսակի համար կարող են կիրառվել առանձին պայմաններ:
 
ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՁ Վարդանյան Հրաչիկ Ժորայի (այսուհետ՝ «Ադմինիստ
րացիա» կամ «Ընկերություն») գործունեությունը համաձայն օգտագործողի սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ «Համաձայնագիր») ապահովում է մարդու և քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը անձնական տվյալների մշակման ժամանակ, ներառյալ մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության գաղտնիության, անձնական և ընտանեկան գաղտնիքների պաշտպանության իրավունքները:
       
 «Autopatterns.com» կայքը (այսուհետ՝ «Կայք») գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավասության ներքո: Համաձայնագիրը մշակվել է 2015 թվականի հուլիսի 01-ի թիվ ՀՕ-49-Ն «Անձնական տվյալների պաշպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի դրույթներին համապատասխան: (այսուհետ՝ «Անձնական տվյալների պաշպանության մասին»  օրենք):

        Սուբյեկտների անձնական տվյալները մշակելիս՝ գտնվող  Եվրամիությունում,  գործում են Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի թիվ 2016/679 կանոնակարգի (ԵՄ) դրույթները՝ «Ֆիզիկական անձանց պաշտպանության մասին անձնական տվյալների մշակման ժամանակ  և այդ տվյալների ազատ տեղաշարժի վերաբերյալ և 95/46/ԵՀ դիրեկտիվի չեղյալ համարելու մասին (Անձնական տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգ)», ընդունված Բրյուսելում 27.04.2016թ. (այսուհետ՝ «GDPR կանոնակարգ»):  GDPR Կանոնակարգի 11-րդ հոդվածի համաձայն՝ անձնական տվյալների մշակումն իրականացվում է այնպես, որ չի պահանջում տվյալ անձի նույնականացումը:

Օգտագործողի պայմանագիր
Համաձայնագիրը կարգավորում է 
ԱՁ Վարդանյան Հրաչիկ Ժորայի ընկերության և ձեր  հարաբերությունները՝ դուք որպես «autopatterns.com» կայքի վերջնական օգտագործող:

Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ  Համաձայնագրի տեքստը: Կայքից օգտվելը և հետադարձ կապի ձևերից որևէ մեկը լրացնելը Կայքում նշանակում է Ձեր անվերապահ ընդունումը սույն Համաձայնագրի դրույթները:
Սույնով օգտատերը հայտնում է իր անվերապահ համաձայնությունը իր անձնական տվյալների մշակմանը [կոնտակտային հեռախոսահամար և էլ.փոստի հասցե], որը տրամադրված է կամ կարող է տրամադրվել Հայաստանի Հանրապետության  օրենսդրությամբ թույլատրված ցանկացած ձևով: Համաձայնությունը, ի թիվս այլ բաների, տարածվում է հավաքագրման, գրանցման, համակարգման, կուտակման, պահպանման, պարզաբանման, օգտագործման, արդյունահանման, ոչնչացման, արգելափակման, ապանձնավորման, ջնջման և փոխանցման վրա, ներառյալ միջսահմանային: Համաձայնությունը տրվում է 10 (տասը) տարով:
Խորհուրդ ենք տալիս կանոնավոր կերպով ստուգել Համաձայնագրի պայմանները՝ դրա փոփոխությունների և/կամ լրացումների առարկայի համար:
1. Ընդհանուր դրույթներ
1.1. Այս փաստաթղթում և Կողմերի բխող կամ հարակից հարաբերություններում կիրառվում են հետևյալ տերմիններն ու սահմանումները.
ա. Ադմինիստրացիա — ընկերությունը 
ԱՁ Վարդանյան Հրաչիկ Ժորայի
բ. Բովանդակություն — դիզայնի տարրեր, տեքստ, գրաֆիկա, նկարազարդումներ, տեսանյութեր, սցենարներ, ծրագրեր, երաժշտություն, ձայներ և այլ առարկաներ և դրանց հավաքածուներ, ինչպես նաև հեղինակային իրավունքի և (կամ) հարակից իրավունքների այլ օբյեկտներ;
գ. Օգտատեր — Գործող օրենսդրությանը համապատասխան իրավաենթակայականություն ունեցող  ֆիզիկական անձ, ով միացել է սույն Համաձայնագրին՝ ելնելով իր սեփական շահերից, կամ հանդես է գալիս ի
րավաբանական անձի անունից և ներկայացված իրավաբանական անձի շահերից:

դ. Ադմինիստրացիայի կայք/կայք — Ինտերնետ կայքեր, որոնք տեղակայված են autopatterns.com տիրույթում և դրա ենթադոմեններում:
ե. Համաձայնագիր — սույն համաձայնագիրը բոլոր լրացումներով և փոփոխություններով:
զ. Անձնական տվյալներ — տեղեկատվություն, որը Օգտագործողը տրամադրում է իր մասին Կայքում տվյալների հավաքագրման որևէ ձև լրացնելիս: Կամ տվյալները, որոնք փոխանցվում են ավտոմատ կերպով՝ կախված Օգտատիրոջ ծրագրաշարի կարգավորումներից:
1.2.  Համաձայնագրում կարող են օգտագործվել այլ տերմիններ և սահմանումներ, որոնք նշված չեն 
Համաձայնագրերը 1.1 կետում:   Տվյալ դեպքում նման տերմինի մեկնաբանումը կատարվում է համաձայն Պայմանագրի տեքստին կամ բիզնես սովորույթներին համապատասխան:

2. Մտավոր սեփականության իրավունքներ
2.1. Ամբողջ բովանդակությունը և ոչ միայն՝ ադմինիստրացիայի բացառիկ իրավունքների օբյեկտ են: Բոլոր իրավունքները այդ օբյեկտների նկատմամբ վերապահված են:
2.2. Բացառությամբ սույն Համաձայնագրով նախատեսված դեպքերի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ, որևէ Բովանդակություն չի կարող պատճենվել (վերարտադրվել), մշակվել, տարածվել, հրապարակվել, ներբեռնվել, փոխանցվել, վաճառվել կամ այլ կերպ օգտագործվել ամբողջությամբ կամ մասամբ՝ առանց իրավատիրոջ նախնական թույլտվությանը .
2.3. Դուք իրավունք չունեք օգտագործել ադմինիստրացիայի և կայքի ապրանքանիշը, ապրանքային նշանները, դոմենային անունները և այլ տարբերիչ նշանները: Այս իրավունքները կարող են տրվել բացառապես 
Կայքի ադմինիստրացիայի հետ :գրավոր համաձայնագրով 

2.4. Դուք կարող եք օգտագործել հասանելի բովանդակությունը միայն ձեր անձնական, ոչ առևտրային օգտագործման համար՝ պայմանով.
2.4.1. պահպանելով բոլոր վերագրումները կամ հեղինակության մասին ծանուցումները,
2.4.2. անփոփոխ պահելով հեղինակի անունը,
2.4.3. տեղադրված տեղեկատվությունը պահելով անփոփոխ։
2.5. Եթե այլ բան ուղղակիորեն նախատեսված չէ  Համաձայնագրում, ոչինչ չի կարող համարվել որպես Կայքի բովանդակության նկատմամբ բացառիկ իրավունքների փոխանցում:
3. Գաղտնի տեղեկություն
3.1. Որպես  «autopatterns.com»  Օգտատեր՝ Դուք համաձայն եք տրամադրել Ձեր տվյալները Ադմինիստրացիային՝ դրանց մշակման, պահպանման և օգտագործման համար խորհրդատվության, արտադրանքի մասին տեղեկատվության տրամադրման, ընկերության կողմից իրականացվող մարքեթինգային հետազոտությունների նպատակների և նաև  այլ նպատակների համար, որոնք նշված են Համաձայնագրում:
3.2. Վարչակազմը չի նույնականացնում անձնական տվյալների առարկան և չի ստուգում տրամադրված տեղեկատվության ճշգրտությունը՝ հավատալով, որ դուք գործում եք բարեխղճորեն, խոհեմաբար և գործադրում եք բոլոր անհրաժեշտ ջանքերը՝ այդ տեղեկատվությունը թարմացնելու համար:
3.3. Անձնական տվյալներ երրորդ կողմին տրամադրելիս պետք է պահպանվեն հետևյալ պայմանները՝
3.3.1. փոխանցումը (մուտքի ապահովումը) իրականացվում է համաձայնագրի հիման վրա, որի էական պայմանը երրորդ կողմի կողմից անձնական տվյալների գաղտնիության և դրանց մշակման ընթացքում անվտանգության ապահովումն է.
3.3.2. երրորդ կողմին փոխանցումը (մուտքի ապահովումը) իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության հիման վրա.
3.3.3. անձնական տվյալների սուբյեկտի գրավոր համաձայնության առկայությունը երրորդ կողմին փոխանցելու համար, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: Օտարերկրյա պետությունների տարածք անդրսահմանային փոխանցումը կարող է իրականացվել «Կոնվենցիա անձական տվյալների ավտոմատացված մշակման դեպքում անհատների պաշպանության մասին» 12 հոդվածի դրույթներին համապատասխան: Անձնական տվյալների անդրսահմանային փոխանցումը օտարերկրյա պետությունների տարածքում, որոնք չեն ապահովում անձնական տվյալների սուբյեկտների իրավունքների պատշաճ պաշտպանությունը, Վարչակազմը կարող է իրականացնել հետևյալ դեպքերում՝ անձնական տվյալների սուբյեկտի գրավոր համաձայնությունը. միջսահմանային փոխանցում;  նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով.  նախատեսված է օրենքներով;
3.3.4. անձնական տվյալների սուբյեկտի կամ այլ անձանց կյանքի, առողջության, կենսական այլ շահերի պաշտպանություն, եթե անհնար է անձնական տվյալների սուբյեկտից գրավոր համաձայնություն ստանալ:
3.4. Դուք իրավունք ունեք պահանջելու և ստանալու տեղեկատվություն Ադմինիստրացիայի կողմից ձեր մասին հավաքագրված տեղեկատվության մասին, պահանջելու ուղղում, ջնջում կամ տվյալների մշակման սահմանափակում (մոռացության իրավունք): Եթե առարկություններ ունեք ձեր տվյալների մշակման հետ կապված, ապա ցանկացած պահի կարող եք չեղարկել ձեր համաձայնությունը  էլ. փոստ kvm-co@yandex.ru  կամ գրավոր՝ հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն, Արմավիրի մարզ, փարաքար Բաղրամյան, Զարենցի փողոց, տուն 46
4. Լրացուցիչ դրույթներ
4.1. Ադմինիստրացիան չի երաշխավորում, որ Կայքը հասանելի կլինի շուրջօրյա օգտագործման համար, որոշակի ժամանակահատվածում կամ որոշակի ժամանակահատված:
4.2. Ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում ձեր առջև արտադրանքի գույնի տարբերության համար՝ կապված գունային մատուցման և տեխնիկական սարքերի լույսի ընկալման հետ:
4.3. 
Կայքում առաջարկները և  գները տեղեկատվական նպատակներ են կրում և հրապարակային առաջարկ չեն: Կառավարիչը ձեզ կասի ճշգրիտ տվյալները առաջին իսկ շփման ժամանակ:

4.4. Սույն Համաձայնագիրը վերաբերում է միայն «autopatterns.com» կայքին: Կայքը չի վերահսկում և պատասխանատու չէ երրորդ կողմի վեբ կայքերի համար, որոնց կարող եք հետևել Կայքում առկա հղումների միջոցով:
4.5. Սույն Համաձայնագիրը կարող է փոփոխվել կամ դադարեցվել Ադմինիստրացիայի կողմից միակողմանիորեն՝ առանց Օգտատիրոջ նախնական ծանուցման:
4.6. Համաձայնագրի նոր տարբերակն ուժի մեջ է մտնում կայքում տեղադրման պահից, եթե այլ բան նախատեսված չէ Համաձայնագրի նոր տարբերակով:
5.  Եթե անձնական տվյալների սուբյեկտները գտնվում են  Եվրամիությունում, եթե նրանք կարծում են, որ GDPR Կանոնակարգի դրույթները խախտվում են դրանց առնչությամբ, նրանք իրավունք ունեն դիմել վարչակազմին՝ խախտումը վերացնելու խնդրանքով և (կամ) բողոքներ ներկայացնել վերահսկիչ մարմիններին՝  Եվրամիության պետության անդամների։


ԳՆՈՒՄՆԵՐ
Եթե ցանկանում եք գնել որևէ ապրանք կամ ծառայություն, որը հասանելի է ծառայության («Զամբյուղ») միջոցով, ձեզանից կարող է պահանջվել տրամադրել որոշակի տեղեկատվություն՝ կապված ձեր գնման հետ, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, ձեր վարկային կամ դեբետային քարտի համարը, ժամկետի ավարտը, ձեր վճարման հասցեն և առաքման մասին տվյալները, էլ. հասցեն:
 
Դուք ներկայացնում և երաշխավորում եք, որ օրինական իրավունք ունեք ցանկացած գնման հետ կապված օգտագործելու ցանկացած վարկային քարտ կամ վճարման այլ եղանակ. և որ մեզ տրամադրած տեղեկատվությունը ճշմարիտ է, ճիշտ և ամբողջական:
 
Կայքը կարող է օգտվել երրորդ կողմերի և այլ կազմակերպությունների ծառայություններից՝ վճարումը հեշտացնելու և ամբողջական գնումները հեշտացնելու համար: Տրամադրելով ձեր տվյալները՝ դուք մեզ իրավունք եք տալիս տրամադրել այս տեղեկատվությունը այս երրորդ կողմերին՝ համաձայն մեր գաղտնիության քաղաքականության:
 
Մենք իրավունք ենք վերապահում ցանկացած պահի հրաժարվել կամ չեղարկել ձեր պատվերը՝ պատճառներով, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով հետևյալով. ապրանքի կամ ծառայության հասանելիությունը, ապրանքի կամ ծառայության նկարագրման կամ գնի մեջ սխալի պատճառով, սխալներ ձեր պատվերի մեջ և այլ:
Կայքի բոլոր գները ամրագրված են շուկայական միջին գնի համաձայն և կապված չեն որևէ փոխարժեքի հետ:

Մենք իրավունք ենք վերապահում մերժել կամ չեղարկել ձեր պատվերը, եթե կլինեն խարդախության կամ չարտոնված կամ անօրինական գործարքի կասկած:
Ձեր բանկը կարող է արժույթի փոխարկում իրականացնել իր սեփական փոխարժեքով, ինչպես նաև վճարելիս լրացուցիչ միջնորդավճար գանձել: Հետեւաբար, գնման ընդհանուր գումարը կարող է տարբեր լինել: Մանրամասները՝ ձեր բանկի տեղեկատվական կենտրոնում:

Վճարման համար (մուտքագրելով ձեր քարտի տվյալները) դուք կվերահղեք. դեպի վճարային դարպաս PJSC SBER-BANK: Վճարման դարպասի հետ կապը և տեղեկատվության փոխանցումն իրականացվում է անվտանգ ռեժիմով՝ օգտագործելով SSL ծածկագրման արձանագրությունը: Եթե ձեր բանկն աջակցում է Verified By Visa-ի, MasterCard SecureCode-ի, MIR Accept-ի, J-Secure-ի անվտանգ առցանց վճարումների տեխնոլոգիան, ապա վճարում կատարելու համար կարող է անհրաժեշտ լինել նաև մուտքագրել հատուկ գաղտնաբառ:
 
Այս կայքը աջակցում է 256-բիթանոց կոդավորումը: Հաղորդված անձնական տեղեկատվության գաղտնիությունը տրամադրվում է ՍԲԵՐԲԱՆԿ ՓԲԸ-ի կողմից: Մուտքագրված տեղեկատվությունը երրորդ անձանց չի տրամադրվի, բացառությամբ Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի: Բանկային քարտերով վճարումները կատարվում են MIR, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB
վճարային համակարգերի պահանջներին համապատասխան:


ԼԵԿԱԼՆԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄ
Պատվերի ամբողջ արժեքը վճարելուց հետո գնորդը ստանում է ֆայլ CDR և AI ձևաչափով գրանցման ժամանակ նշված էլ.փոստի հասցեով:
 
 
ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱԴԱՐՁՈՒՄ
ԱՁ Վարդանյան Հրաչիկ Ժորայի քաղաքականությունը թույլ չի տալիս ապրանքների փոխանակում կամ վերադարձում: Մենք խստորեն խորհուրդ ենք տալիս նախքան գնելը ստուգել մոդելների ընտրությունը: Փոխանակումը կամ փոխհատուցումը չընդունելու պատճառն այն է, որ մենք չենք կարող ստուգել՝ դուք օգտագործել եք ապրանքը առևտրային կամ անձնական օգտագործման համար, թե ոչ: Նաև ֆայլը ֆիզիկական արտադրանք չէ, և մենք պաշտպանված չենք ձեր կողմից պատճենահանումից և հետագա տարածումից:
 
 
ԼԵԿԱԼԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ
Եթե դուք չեք կարող գտնել ձեզ անհրաժեշտ մեքենաների մոդելների ձևանմուշները տվյալների բազայում, կարող եք հարցում կատարել արտադրության համար: Դա անելու համար մեզ էլ-նամակ ուղարկեք sales@autopatterns.com հասցեով: Պահանջվող տվյալներ՝ Մեքենայի մակնիշը և մոդելը, Սրահի լուսանկար։ Մենք ձեզ կգրենք նախշերի արտադրության ամսաթիվը և կատարված աշխատանքի համար կանխավճարի չափը։ Վճարումից հետո մենք պատրաստում ենք ձևանմուշ, հաշիվ-ապրանքագիր ենք ներկայացնում ձեզ մնացած գումարի համար, ստանում ենք վճարում, ուղարկում ենք ձեզ ֆայլ և տեղադրում ենք պատվիրված ձևանմուշները ընդհանուր տվյալների բազայում:
 
 
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՊ
Երբ դուք օգտվում եք autopatterns.com կայքի ծառայություններից, կարող եք շփվել մեզ հետ՝ էլեկտրոնային փոստի, չաթի տեքստային հաղորդագրության և այլ հաղորդագրությունների միջոցով ձեր աշխատանքային համակարգչից կամ շարժական սարքից: Դուք համաձայնում եք ստանալ էլեկտրոնային հաղորդակցություն մեզանից, ինչպիսիք են էլ. նամակները, տեքստային հաղորդագրությունները, բջջային ծանուցումները կամ ծանուցումները և հաղորդակցությունները այս կայքում կամ 
ԱՁ Վարդանյան Հրաչիկ Ժորայի այլ ծառայությունների միջոցով: Դուք կարող եք պահել այս հաղորդագրությունների պատճենները ձեր գրառումների համար: Դուք համաձայնում եք, որ բոլոր համաձայնագրերը, ծանուցումները, բացահայտումները և այլ հաղորդակցությունները, որոնք մենք տրամադրում ենք ձեզ էլեկտրոնային եղանակով, բավարարում են ցանկացած իրավական պահանջ, որով այդպիսի հաղորդագրությունները գրավոր լինեն:

ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ

ԱՁ Վարդանյան Հրաչիկ Ժորայի ցանկացած ծառայության և autopatterns.com կայքում ներառված բոլոր նյութերը, ինչպիսիք են տեքստը, գրաֆիկան, լոգոները, պատկերները, նախշերը, նախշերի նմուշները, պատկանում են ԱՁ Վարդանյան Հրաչիկ Ժորային և պաշտպանված են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և հեղինակային իրավունքի միջազգային օրենքներով:  Ապրանք կամ ապրանք էլեկտրոնային և ֆիզիկական ձևով, որը ձեռք է բերվել www.autopatterns.com ԱՁ Վարդանյան Հրաչիկ Ժորայի մտավոր սեփականությունն է և նախատեսված է ավտոմոբիլային բիզնեսում օգտագործելու համար՝ պաշտպանություն, կտրում, փաթաթում, թյունինգ, գույնի փոփոխություն և մեքենաների հետ կապված այլ ծառայություններ։ Ապրանքների վերավաճառք՝ գնված   www.autopatterns.com, արգելված է:  ապրանքներն ու ապրանքներն արգելված են:

 միջև: 


ԿԱՅՔԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՓՈՓՈԽՈՒՄԸ ԵՎ ԲԱԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Խնդրում ենք տեսնել մեր մյուս քաղաքականությունները, օրինակ՝ «Մեր գները»՝ տեղադրված այս կայքում: Այս պայմանները նաև կարգավորում են autopatterns.com-ի արտադրանքի ձեր օգտագործումը: Մենք իրավունք ենք վերապահում ցանկացած պահի փոփոխություններ կատարել մեր կայքում, քաղաքականության մեջ, ծառայության պայմաններում և ապրանքների վաճառքում: Եթե որևէ պատճառով այս պայմաններից որևէ մեկը համարվում է անվավեր կամ անիրագործելի, ապա այդ ժամկետը կհամարվի բաժանելի և չի ազդի մնացած որևէ պայմանի վավերականության և կիրառելիության վրա:
 

 

 

Написать в Whatsapp